KDO JSME MY?

Při nahlédnutí do inzerce jednoho motoristického časopisu je k vidění slogan “My jsme Mustang Riders - Kdo jsi ty?” To inspiruje k odpovědi do veřejného prostoru.

1st VETERAN US CAR CLUB PRAHA ČR je zapsaným spolkem vlastníků amerických historických vozidel se sídlem v Praze a působnosti po celé České republice. Z volného sdružení z druhé poloviny devadesátých let, se klub stal v roce 2002 samostatnou právnickou osobou (IČ 26588421). V té době byly vyzvány všechny kluby US Cars, které byli veřejně známé, aby klub následovali a iniciovali jsme založení AKAV ČR (Asociace klubů amerických historických vozidel). Tuto jsme převedli do FKHV ČR (Federace klubů historických vozidel). Byla to historická příležitost, která se jen tak neopakuje. Bohužel nebyl čas podrobně prozkoumat, kdo je kdo.  A to se nám vymstilo - některé z těchto klubů nepochopily základní smysl dění - sdružovat se za účelem uchování a provozování historických amerických vozidel. Nečestnými praktikami nás z AKAV vytěsnili a dokonce změnili stanovy této organizace v tom, že sdružuje i vlastníky současných amerických vozidel (otázkou je co potom s takovýmto statutem pohledávají v FKHV). Nic proti současným US Cars, ale “veteránismus” je trochu náročnější disciplína než si v showroomu pořídit nové vozidlo a jezdit s ním na garančku do servisu...

Členem našeho spolku se tedy může stát pouze vlastník amerického vozidla vyrobeného před třiceti lety. Členy přijímá hlasováním výbor klubu, který zasedá každou první středu v měsíci od 18 hodin, nyní  je to v restauraci “U Rozcestí” na Praze 5 - Slivenec, K Lochkovu 377/22. Podrobněji viz Stanovy klubu na www.1stveteranuscarclub.cz . Každoročně pořádáme výroční členskou schůzi, která volí orgány klubu se čtyřletým mandátem. Výbor volí ze svého středu presidenta spolku. V současné době je jím pan Zdeněk Košárek. V orgánech klubu je krom dvou pokladníků logistik, právník a předseda KLTK (Klubová testovací komise na určování původnosti historických vozidel). Od ní se - v případě že neví - vlastník přesně dozví co má za “ameriku” - typ vozidla, motoru, modelu, provedení, technické údaje, včetně historie značky aj. Navíc dostane doporučení, jak si poradit se základní údržbou a provozem.

Standardem je vysoká účast na všech aktivitách klubu. Veškerá práce pro klub je dobrovolná a neplacená. Náklady na činnost jsou hrazeny z příspěvků a sponzorských darů. O naše aktivity se hojně zajímají různá média - od tištěných periodik až po rozhlasové a televizní stanice. Mnohokrát jsme vystavovali např. v rámci Retro Prague, v PVA Letňany, pořádáme svoje akce, kde usilujeme především o kvalitu, nikoli kvantitu.  Návštěvnost veřejnosti se počítá na tisíce.

V naší činnosti se hlásíme k ideálům FIVA (celosvětově uznávaná organizace zabývající se historickými vozidly). Členská základna klubu se časem obměňuje, někteří nevydrželi, někteří zesnuli. Na ty s pohnutím stále vzpomínáme, v několika případech jsou jejich potomci dále členy klubu.  Stále přicházejí noví s úžasnými “amerikami” zlatého období US Cars. A to leží v historii. TO JSME MY - 1st VETERAN US CAR CLUB PRAHA V ČR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WHO ARE WE?

            When looking at the advertisements in one motoring magazine, we can see the slogan "WE ARE THE MUSTANG RIDERS - WHO ARE YOU? This calls for a public reply.
            The 1st VETARAN US CAR CLUB PRAGUE in the Czech Republic is a registered association of owners of American historical vehicles based in Prague and operating throughout the Czech Republic. From a free association from the second half of the 1990s, the club became an independent legal entity (company ID no. 26588421) in 2002. At that time, we invited all US car clubs we knew to follow our example and initiated the establishment of AKAV ČR (Association of American Historical Vehicle Clubs). We brought this to FKHV ČR (Federation of Historical Vehicle Clubs). It was a historic opportunity that seldom comes round. Unfortunately, there was no time to scrutinize who is who. And we suffered the consequences - some of these clubs have misunderstood the basic meaning of the events - associating themselves for the purpose of preserving and operating historic American vehicles. Through dishonest practices they drove us out of the AKAV and even changed the statutes of this organization in that it also associates the owners of contemporary American vehicles (the question is what are they doing in FKHV with their status being what it is now). Nothing against the current US Cars, but "veteranism" is a discipline a bit more challenging than buying a new vehicle in the showroom. And taking it to the servicing garage for a warranty check-up ...
            Therefore, only an owner of an American vehicle made thirty years ago can become a member of our association. Members shall be elected by the Club Committee, which meets every first Wednesday of the month at 6 PM; currently in the restaurant "U Rozcestí" in Prague 5 Slivenec, K Lochkovu 377/22. See the Club's Statutes for more details. Every year we organize an annual membership meeting, which elects club board members with a four-year mandate. The committee elects a club president from among its members. Currently it is Mr. Zdeněk Košárek. The club's bodies comprise of, besides two treasurers, of a logistics secretary, a lawyer and a chairman of KLTK (Club Testing Committee to determine the originality of the historical vehicles). From this Committee - if he does not know yet - the owner learns exactly what type of "Americana" he owns. Design, technical data, including brand history, etc. On top of this, also recommendations for both basic maintenance and operation.
            Participation of members in all club activities in high numbers is a standard. All work for the club is voluntary and unpaid. The costs of events and activities are covered by contributions and sponsorship donations. Various media are very interested in our activities - from printed periodicals to radio and television stations. We exhibited at Retro Prague or PVA Letňany many times, we organize our events where we strive for quality rather than quantity. The numbers of visitors count in thousands.
            In our activities, we are committed to FIVA's ideals (a globally recognized historical vehicle organization). The club's membership base changes over time, some have not endured, some are even deceased. We are still remembering them fondly, in some cases their descendants are club members. New members with amazing "Americas" of the Golden Age of US Cars keep coming to us. And that is grounded in history. WE ARE WE - 1st VETARAN US CAR CLUB PRAGUE IN THE CZECH REPUBLIC.